ZWROTY - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ BIESZCZADY.SHOP

 1. Kupującym przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na Platformie Sprzedażowej.

 2. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Kupujący, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Platformę. W takim przypadku Operator Platformy nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Platformę).

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy należy przekazać stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia via e-mail: poczta@bieszczady.shop, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym na adres:


  Fundacja Herbis et Libris,
  Rynek 9,
  38-530 Jaćmierz.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone.

 5. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy należy przesłać odpowiednie oświadczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, a zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy.

 6. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na skrzynkę mailową (zakładka “Kontakt”) przed jego upływem.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Operator Platformy zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego środków pieniężnych, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających stąd, że Użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowana przez Platformę Bieszczady.Shop) w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja, chyba że ustalono inaczej pomiędzy stronami. Kupujący nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu zwrotu należności. Jeżeli jednak w terminie przysługującym do złożenia oświadczenia o prawie do odstąpienia od Umowy zamówione przez Użytkownika usługi zostały wykonane lub ich wykonanie zostało rozpoczęte, Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do uiszczenia kwoty usługi proporcjonalnie do stopnia jej wykonania i wartości wykonania usługi w pełnej wysokości określonej w Umowie.

 8. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy dostawa uzgodnionych usług nastąpiła lub dostawa rozpoczęła się po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody do kontynuowania realizacji usługi i rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy, lecz jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

 9. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Prawo do wypowiedzenia umowy stron pozostaje bez zmian.