REGULAMIN
PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ BIESZCZADY.SHOP

(zwany dalej „Regulaminem”)

Platforma Sprzedażowa Bieszczady.Shop działający pod adresem internetowym www.bieszczady.shop jest platformą sprzedażową prowadzoną przez:

Fundacja Herbis et Libris
Wzdów 227, 36-211 Wzdów
KRS: 0000902886,
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6871973832,
REGON: 389024482.

reprezentowane przez: Monikę Bulik (zwany dalej Administratorem lub Operatorem)

Bieszczady.Shop jest platformą sprzedażową (zwaną dalej „Platformą Sprzedażową” lub „Platformą”) dedykowaną produktom związanym z Bieszczadami. Platforma ta zrzesza lokalnych twórców i wydawców, gwarantując regionalny, niebanalny i niepowtarzalny asortyment.

 

DEFINICJE:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w którym zamówienie zostanie skompletowane i wysłane lub skompletowane i dostarczone do punktu odbioru zamówień.

Punkt odbioru zamówień – jest to lokal przedsiębiorstwa społecznego Forum Bieszczady, w którym można odbierać towary zarezerwowane do odbioru osobistego przez Kupującego. Adres: ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Użytkownik  – każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Platformy.

Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Platformy, a w szczególności dokonująca zakupów.

Umowa – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

 I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy Regulamin opisuje warunki użytkowania Platformy Sprzedażowej, bez względu na rodzaj użytkowania (na przeglądarce internetowej na komputerze czy przez aplikację na odbiorniku przenośnym).
 2. Na Platformie Sprzedażowej oprócz Regulaminu obowiązuje także Polityka Prywatności. Dokument Polityka Prywatności poświęcony jest informacjom o rodzaju, zakresie i celach wykorzystywania danych osobowych. Użytkownik ma możliwość wyrażenia na nie zgody.
 3. Możliwe jest występowanie okresów, w których Platforma Sprzedażowa nie będzie dostępna dla Kupujących. Negatywnie na możliwość użytkowania Platformy mogą wpływać prace konserwacyjne i techniczne. Będą one przeprowadzane w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla Użytkowników – tzn. będą przeprowadzane w czasie możliwie najmniejszej liczby odwiedzin na Platformie, a w przypadku dłuższych prac Użytkownicy zostaną o nich uprzedzeni z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowo, mogą wystąpić niezapowiedziane prace techniczne, występujące z powodu np. nieprzewidzianych zakłóceń. To samo tyczy się prac technicznych przeprowadzanych w celu poprawy funkcjonowania Platformy Sprzedażowej.

 

II. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Odwiedziny i przeglądanie wszelkich podstron z ofertami i profili Użytkowników na Platformie Sprzedażowej jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji. Rejestracja Użytkownika może być wymagana w przypadku korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji, w szczególności kupowania produktów, jakkolwiek możliwe jest dokonywanie zakupów bez konieczności rejestracji.
 2. Rejestrując się na Platformie Sprzedażowej lub tez dokonując zakupów bez rejestracji Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 3. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodnie z przywołanymi w ust. 3 unormowaniami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności Platformy Sprzedażowej Bieszczady.Shop, dostępnej TUTAJ.
 5. Użytkownikami Platformy Sprzedażowej mogą zostać osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, poprzez rejestrację, a następnie akceptację niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o ochronie danych osobowych. Osoby fizyczne muszą być pełnoletnie. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być dokonana jedynie przez osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania tej osoby – osoba ta ma obowiązek podania swoich danych osobowych. Jeżeli do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uprawnionych jest kilka osób łącznie, osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej na Platformie musi legitymować się ważnym pełnomocnictwem do takiego działania.
 6. Podczas rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru nazwy Użytkownika i hasła. Hasło powinno posiadać wystarczającą złożoność i być utrzymywane w tajemnicy.
 7. Na końcu procesu rejestracji (po wypełnieniu formularza rejestracji i naciśnięciu odpowiedniego przycisku), zostanie wysłana przez Platformę wiadomość na adres e-mail podany przez Użytkownika. Gdy osoba rejestrująca się kliknie w link odpowiedniej witryny internetowej podany w wiadomości e-mail potwierdzi tym swoją rejestrację. Błędne dane wprowadzone podczas rejestracji mogą być poprawione przez Użytkownika w dowolnym momencie przed ich zatwierdzeniem.
 8. Po zakończonej rejestracji, Użytkownik uzyskuje dostęp do profilu pod wybraną nazwą Użytkownika. W profilu można samodzielnie poprawiać i zmieniać wprowadzone dane w dowolnym momencie. Użytkownicy zobowiązani są do dbania o aktualność danych.
 9. Konto zarejestrowane w ten sposób otrzymuje status „profilu Kupującego”.
 10. Platforma utrwala postanowienia Regulaminu i po zakończeniu procesu rejestracji przesyła je Użytkownikowi drogą mailową. Zaleca się zachowanie tej wiadomości e-mail na trwałym nośniku lub jej wydrukowanie.
 11. Konta Użytkowników mogą być użytkowane jedynie osobiście przez Użytkownika i nie mogą być przenoszone na inne podmioty.
 12. Platforma dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować tożsamość swoich Użytkowników, nie mniej nie można wykluczyć, że Użytkownicy mogą posłużyć się fałszywą tożsamością.

 

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Kupujący korzystając z Platformy Sprzedażowej zobowiązani są do korzystania z niej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi zwyczajami oraz zasadami korzystania z portalu sformułowanymi przez Platformę Sprzedażową Bieszczady.Shop w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy są w pełni i wyłącznie odpowiedzialni za publikowane przez nich treści.
 2. Kupujący są zobowiązani do utrzymywania w tajemnicy danych dostępowych do własnych profili, a w przypadku powzięcia podejrzenia o korzystaniu z konta Użytkownika przez nieuprawnioną osobę trzecią do natychmiastowego poinformowania Administratora Platformy Sprzedażowej.
 3. Użytkownikom Platformy Sprzedażowej nie wolno wykorzystywać do innych celów (niż określone w Regulaminie) jakichkolwiek danych adresowych, adresów e-mail oraz innych danych kontaktowych innych Użytkowników, które uzyskał w ramach korzystania z Platformy Sprzedażowej, ani nie wolno udostępniać ich osobom trzecim.
 4. Tylko oświadczenia z prawdziwymi danymi, nie zawierające zniesławiających treści, mogą być wykorzystywane w procesie zamówienia. Jakiekolwiek sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystywanie procesu zamówienia jest surowo zabronione.
 5. Zabronione jest stosowanie technologii, które mogą zaszkodzić i/lub mogą stwarzać niedogodności Platformie Sprzedażowej, użytkownikom lub osobom trzecim a także mogą powodować nadmierne obciążenia Platformy i/lub publikować treści zagrażające integralności, stabilności lub dostępności Platformy.

 

  IV. ZAWIERANIE UMÓW, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://bieszczady.shop.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Platformy Bieszczady.Shop nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: “Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. Po dokonaniu zakupu Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z systemu Platformy Sprzedażowej z potwierdzeniem zakupu. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej należnej kwoty w ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zakupu.
 4. Momentem zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Operatorem Platformy jest chwila otrzymania przez Kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę. Brak podania określonych tu danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 6. Dokument sprzedaży (faktura lub paragon) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail.

  V. CENY PRODUKTÓW

 1. Ceny na stronie www.bieszczady.shop zawierają podatek VAT i podawane są w polskich złotych.
 2. Ceny znajdujące się przy produktach nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.bieszczady.shop  w chwili składania zamówienia przez Kupującego, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

 

VI. FORMY PŁATNOŚCI I WYSYŁKI

 1. Zapłaty za zamówienia dokonuje się poprzez system szybkich przelewów elektronicznych, przelewem tradycyjnym, w formie pobrania lub rozliczenia gotówkowego.
 2. Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po otrzymaniu przez Platformę zapłaty za zamówienie lub – w wypadku płatności za pobraniem, w momencie złożenia zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi dwa dni robocze. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na Platformie Sprzedażowej, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Kupujący może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.
 4. W zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy zamówienia, czas wysyłki wynosi od dwóch do pięciu dni roboczych.
 5. Dostępne są następujące formy wysyłki: kurier, paczkomaty InPost, przesyłka pocztowa (Poczta Polska), odbiór osobisty.

 

VII. REKLAMACJE

 1. Platforma zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność oraz w stanie zupełnym (chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej).
 2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka “Kontakt”).
 3. Operator Platformy ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w ciągu 7 dni roboczych.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Operator Platformy Sprzedażowej Bieszczady.Shop wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych czy braku dostępności), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, a Operator zwróci Kupującemu całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni.
 5. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Kupującemu przez Operatora Platformy przelewem na rachunek bankowy podany przez Kupującego.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:
Fundacja Herbis et Libris
Herbaciarnia Relaksu 
ul. Kazimierza Wielkiego 6, 38-500 Sanok  
z dopiskiem “reklamacja Bieszczady.shop”.

 

VIII. PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA

 1. Kupującym przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na Platformie Sprzedażowej.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Kupujący, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Platformę. W takim przypadku Operator Platformy nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Platformę).
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy należy przekazać stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia via e-mail: poczta@bieszczady.shop, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym na adres:
Fundacja Herbis et Libris
Herbaciarnia Relaksu 
ul. Kazimierza Wielkiego 6, 38-500 Sanok
z dopiskiem “odstąpienie od umowy Bieszczady.shop”.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone.
 2. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy należy przesłać odpowiednie oświadczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, a zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy.
 3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na skrzynkę mailową (zakładka “Kontakt”) przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Operator Platformy zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego środków pieniężnych, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających stąd, że Użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowana przez Platformę Bieszczady.Shop) w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja, chyba że ustalono inaczej pomiędzy stronami. Kupujący nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu zwrotu należności. Jeżeli jednak w terminie przysługującym do złożenia oświadczenia o prawie do odstąpienia od Umowy zamówione przez Użytkownika usługi zostały wykonane lub ich wykonanie zostało rozpoczęte, Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do uiszczenia kwoty usługi proporcjonalnie do stopnia jej wykonania i wartości wykonania usługi w pełnej wysokości określonej w Umowie.
 5. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy dostawa uzgodnionych usług nastąpiła lub dostawa rozpoczęła się po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody do kontynuowania realizacji usługi i rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy, lecz jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 6. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Prawo do wypowiedzenia umowy stron pozostaje bez zmian.

 

IX. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z Platformy Sprzedażowej i rejestracja są dobrowolne, i można z nich zrezygnować w dowolnym momencie.
 2. W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się usunąć swoje Konto Użytkownika na Platformie Sprzedażowej, obowiązuje siedmiodniowy (7 dni) okres wypowiedzenia. Usunięcie konta następuje poprzez kliknięcie w menu profilu „Edytuj profil” i „Usuń profil”.

 

X. PRAWO UŻYTKOWANIA TREŚCI

 1. Użytkownik przyznaje Administratorowi wszelkie prawa do jego treści zamieszczonych na Platformie Sprzedażowej dla celów wykonania Umowy. Obejmuje to w szczególności prawo do powielania, rozpowszechniania, upubliczniania i edycji treści umieszczanych na Platformie przez Użytkownika w celu dostarczenia usług zgodnie z Umową. W zależności od zamieszczonych treści, wszelkie treści Użytkownika mogą być wykorzystane, również po wypowiedzeniu Umowy (np. oferty z dłuższym terminem).
 2. Użytkownik przyznaje Administratorowi prawo do używania umieszczonych przez niego treści w celu promocji Platformy Sprzedażowej lub poszczególnych ofert, w tym w promocji w Internecie, w reklamie drukowanej lub w spotach telewizyjnych. W związku z powyższym Antykwariatowi przysługuje prawo powielania treści Użytkownika, ich przetwarzania, upubliczniania, edycji, nadawania lub przekazywania do publikacji. Prawo do reklamy wygasa wraz z usunięciem Konta Użytkownika z Platformy Sprzedażowej; Operato Platformy  posiada jednak prawo do dalszego stosowania wyprodukowanych już lub istniejących środków promocyjnych przez odpowiedni okres przejściowy (co najmniej 6 miesięcy).
 3. Prawa przyznane zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej, przyznawane są Administratorowi przez Użytkownika jako zwykłe, nieograniczone terytorialnie i nieodpłatne prawa użytkowania.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem umowy jest język polski. Korespondencja pomiędzy Platformą i Użytkownikami będzie realizowana w języku polskim.
 2. Administratorowi jako operatorowi Platformy przysługują nieograniczone prawa cyfrowe.
 3. Roszczenia wobec Operatora Platformy nie mogą ani częściowo, ani w całości przechodzić na osoby trzecie.
 4. Dla wszystkich sporów w związku z niniejszą Umową właściwym jest wyłącznie prawo polskie. Obowiązywanie przepisów prawa powszechnego właściwych dla miejsca zamieszkania konsumenta pozostaje niewzruszone.
 5. Obecność towarów na stronach Bieszczady.Shop nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Wszelkie spory, których stroną będzie Operator Platformy będą rozpatrywane przez Sądy Polskie, natomiast Kupującemu przysługuje możliwość wyboru siedziby sądu. Może pozywać przed sądem właściwym dla pozwanego albo innym, który jest dla Kupującego dogodniejszy. Sprawy sądowe dotyczące ustalenia istnienia umowy, jej unieważnienia, rozwiązania lub wykonania oraz odszkodowania z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, Kupujący może wytoczyć przed sądem miejsca wykonania tej umowy.
 7. Operator Platformy informuje, iż Użytkownik będący Kupującym posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Kupujący może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Operatorem Platformy,

– Kupujący może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Operatorem Platformy Umowy,

– Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Operatorem Platformy, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl,

– niezbędne informacje i pomoc Kupujący otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

– Kupujący może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 

Koniec Regulaminu