REGULAMIN KONKURSU

BIESZCZADZKI KALENDARZ 2022

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bieszczadzki Kalendarz 2022” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Forum Bieszczady, z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Naftowa 4/8,  wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000503190, NIP: 8133690083, REGON: 181094288.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.bieszczady.shop od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 4.07.2021 roku do 11.07.2021 r.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Nie jest pracownikiem Stowarzyszenia Forum Bieszczady;
 3. Nie jest członkiem rodziny pracownika Stowarzyszenia Forum Bieszczady,

§3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs obejmuje łącznie lub rozłącznie:

a. głosowanie na wybrane fotografie spośród propozycji udostępnionych na www.bieszczady.shop za pomocą systemu informatycznego, a przez to wybór fotografii do Kalendarza Bieszczadzkiego 2022

b. zgłoszenie hasła promującego Bieszczady w określonej porze roku lub w określonym miesiącu – hasła, które zdaniem zgłaszającego powinno znaleźć się w Kalendarzu Bieszczadzkim 2022 przy wykorzystaniu adresu e-mail: poczta@bieszczady.shop 

c. zgłoszenie własnej propozycji fotografii, która może się znaleźć w Kalendarzu Bieszczadzkim 2022 przy wykorzystaniu adresu e-mail Bieszczady.Shop tj. poczta@bieszczady.shop

2. Głosowanie na fotografie odbywa się w jednym etapie. Wszystkie propozycje fotografii (łącznie ze zgłoszonymi drogą mailową) ilustrujące 4 pory roku w Bieszczadach, z których Uczestnicy wybiorą 4 fotografie z proponowanych zdjęć przedstawiające Bieszczady w każdej porze roku (miesiące zimowe, wiosenne, letnie i jesienne). Fotografie podzielone są na 4 pory roku. ale uczestnicy mogą głosować dowolnie, czy po jednej z każdej pory roku czy też w innej konfiguracji. 

Przez  podział na pory roku  rozumie się adekwatność fotografii w zakresie pory roku.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru propozycji udostępnianych do głosowania spośród propozycji nadesłanych przez Uczestników konkursu.

5. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z par. 2,

b. osoba biorąca udział w konkursie skorzysta z jednej z form konkursowych, opisanych w ust. 1 par. 3

§4

NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie przewidziano dla Uczestników biorących udział w formach konkursowych opisanych w par. 3 ust. 1b oraz 1c, tj. zgłaszających hasło promujące Bieszczady lub własną propozycję fotografii do Kalendarza Bieszczadzkiego 2022.
 2. Spośród haseł promujących Bieszczady zgłoszonych przez uczestników komisja powołana przez Organizatora wybierze minimum 4 hasła a maksymalnie 12 haseł promocyjnych, których Autorzy zostaną nagrodzeni 2 kalendarzami po ich publikacji w formie drukowanej.
 3. Propozycje fotograficzne nadesłane przez Uczestników konkursu i wybrane w drodze głosowania do publikacji w Kalendarzu Bieszczadzkim 2022 zostaną nagrodzone honorarium autorskim w wysokości 150 PLN, przy czym będzie to honorarium za jednorazowe wykorzystanie fotografii w Kalendarzu bez prawa Organizatora do dalszego wykorzystywania fotografii.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email wskazany przez nich w trakcie Konkursu.

§5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia oraz adresu konta poczty elektronicznej oraz – w wypadku zyskania statusu laureata konkursu –  danych niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz ewentualnego rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z polityką prywatności oraz polityką przetwarzania danych osobowych Organizatora konkursu.

§6

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres poczta@bieszczady.shop  lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres biura Organizatora – Stowarzyszenie Forum Bieszczady, Rynek 9, 38-523 Jaćmierz przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. portalu mojebieszczady.com
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.