POLITYKA PRYWATNOŚCI
PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ BIESZCZADY.SHOP

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Operatorem Serwisu – Platformy Sprzedażowej Bieszczady.Shop, prowadzonej pod adresem www.bieszczady.shop jest Fundacja Herbis et Libris. Przedsiębiorstwo Społeczne, z siedzibą we Wzdowie, Wzdów 227, 36-211 Wzdów wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000902886, NIP: 6871973832, REGON: 389024482.
 2. Adres do korespondencji: Wzdów 227, 36-211 Wzdów  poczta@bieszczady.shop
 3. Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
 4. Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 5. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas zawierania transakcji, korzystania z produktów czy usług lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. kupony rabatowe, konkursy, newslettery itp.).
 6. Usługi świadczone są w oparciu o Regulamin Bieszczady.Shop. W związku z powyższym w serwisie zbierane są dane w sposób aktywny (dane osobowe podawane przez Użytkowników) i bierny (zbierane automatycznie przez serwer).
 7. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są w celu korzystania z usług – są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (cookies – tzw. „ciasteczka”).

 

§2
PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki “cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki “cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, w szczególności w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach działania Platformy Bieszczady.Shop stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  • Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Platformy).
  • Pliki „stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Pliki „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Platformy; gromadzą informacje o sposobie korzystania z serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej Platformy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Platformy.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 5. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

§3
DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Herbis et Libris, z siedzibą we Wzdowie, Wzdów 227, 36-211 Wzdów
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adresy e-mail: poczta@bieszczady.shop oraz pisemnie na adres poczty tradycyjnej: Fundacja Herbis et Libris, Wzdów 227, 36-211 Wzdów
  • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: poczta@bieszczady.shop w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wykonania zawartej umowy– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw,
  • wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne.
 3. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług.
 4. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim lub skorzystania z usług przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do finalizacji usługi czy transakcji. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.
 6. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, usługi lub transakcji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy czy obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 7. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
 8. Administrator przetwarza także dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
 9. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. W takim przypadku dane osobowe mogą być przekazywane: osobom upoważnionym, pracownikom i współpracownikom Administratora, innym podmiotom współpracującym w realizacji umowy- np. podmiotom realizującym wysyłkę, obsługującym transakcje, kurierom, bankom itd.
 10. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 11. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

§4
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Bieszczady.Shop.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem (poprzez adres e-mail: poczta@bieszczady.shop lub pisemnie na adres Fundacja Herbis et Libris, Wzdów 227, 36-211 Wzdów).
 3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
 4. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).
 5. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce Fundacji Herbis et Libris dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszej Polityki Prywatności (dostępna tutaj).
 6. Użytkownik korzystając ze swoich praw musi mieć świadomość, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z nim umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§5
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Bieszczady.Shop oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 01 stycznia 2019 r.